Postup rigorózního řízení

1) UCHAZEČ PODÁ PŘIHLÁŠKU K RIGORÓZNÍMU ŘÍZENÍ (kdykoli během roku)

– ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie)

– zásadně prostřednictvím podatelny

=> přihláška k řízení o SRZ je doručena dnem její registrace v podatelně fakulty

Formulář přihlášky


K PŘIHLÁŠCE NUTNO PŘILOŽIT:

 • doklad o zaplacení poplatku 5800,- Kč (přiložit složenku, doklad z banky, nebo výpis z elektronického bankovnictví s razítkem banky)

  Za přihlášku k rigorózní zkoušce se platí i v případě, že uchazeč žádá o uznání disertační práce jako rigorózní práce a doktorské zkoušky jako státní rigorózní zkoušky.

  Přihláška ke státní rigorózní zkoušce: poplatek 5800, variabilní symbol platby: 110093.

 • notářsky ověřené kopie diplomu a vysvědčení o SZZ nebo dodatku k diplomu (v případě kopie přihlášky již není třeba doklady o ukončení magisterského studia ověřovat)


V PŘIHLÁŠCE VYPLNIT TAKÉ: (záleží na individuálních požadavcích uchazečů)

 • žádost o uznání státní doktorské zkoušky jako zkoušky rigorózní

 • žádost o uznání disertační nebo diplomové práce jako práce rigorózní (lze pouze do 3 let od obhájení – viz Opatření děkana č. 8/2015).

  V případě žádosti o uznání práce je nutné spolu s přihláškou odevzdat i diplomovou či disertační práci v původní podobě, tj. s deskami diplomová / disertační práce


  Přihláška se prostřednictvím podatelny odevzdává na studijní oddělení, diplomová / disertační práce přímo na katedru, která bude o jejím uznání rozhodovat.


  O uznání práce rozhoduje komise SRZ pro příslušný obor. Je-li diplomová či disertační práce uznána jako rigorózní, je uchazeč vyrozuměn a odevzdá 2 exempláře práce již převázané do pevných desek s označením "rigorózní práce" – odevzdává se prostřednictvím podatelny přímo na katedru.

  Pozn.: Musí se jednat se o diplomové nebo disertační práce, které odpovídají požadavkům na odbornou kvalitu vědecké práce. V případě diplomových prací se jedná zpravidla o práce klasifikované výborně a oceněné některou z udělovaných cen nebo publikované v odborném tisku, popř. s výsledky přednesenými na vědeckém fóru - vše nutno v přihlášce doložit). V případě disertační práce musí její téma a obsah odpovídat oboru, který uchazeč absolvoval v magisterském studiu a v rámci něhož se na SRZ hlásí.


  Do uznané práce je však třeba vložit 3 listy – viz.


  Současně musí uchazeč práci v elektronické podobě vložit do SIS – návod.


2) RIGORÓZNÍ KOMISE NA KATEDŘE POSOUDÍ :

 • navržené téma

 • příp. žádost o uznání diplomové /disertační práce, státní doktorské zkoušky, nebo obojího

Pokud rigorózní komise na katedře usoudí, že na ní rigorózní zkoušku z důvodu rozdílnosti absolvovaného magisterského oboru nelze vykonat, vrátí se uchazeči část poplatku ve výši 4800 Kč, 1000 Kč zůstává fakultě na režijní výdaje.

UPOZORNĚNÍ: pouhé neuznání diplomové či disertační práce neznamená, že na katedře není možné rigorózní řízení konat, v tomto případě se poplatek nevrací.


3) PŘEDSEDA RIGORÓZNÍ KOMISE SDĚLÍ UCHAZEČI BLIŽŠÍ INFORMACE

= schválení navrženého tématu rigorózní práce, uznání diplomové/disertační práce jako práce rigorózní, tematické okruhy k jednotlivým předmětům rigorózní zkoušky, složení komise atd.


4) UCHAZEČ SE PŘIHLÁSÍ K TERMÍNU STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY A K OBHAJOBĚ RIGORÓZNÍ PRÁCE

POZNÁMKA: POKUD JE UCHAZEČI UZNÁNA:

a) diplomová / disertační práce => přihlásí se pouze k státní rigorózní zkoušce (zaškrtne v přihlášce)

b) státní doktorská zkouška, ale práce nikoli => přihlásí se pouze k obhajobě nově zpracované rigorózní práce (zaškrtne v přihlášce)

c) jak disertační práce, tak i státní doktorská zkouška => přihlášku ke zkušebnímu termínu již nepodává


UCHAZEČ ODEVZDÁ:


 • PŘIHLÁŠKU KE ZKUŠEBNÍMU TERMÍNU – prostřednictvím podatelny na studijní oddělení

  Formulář přihlášky

Termíny konání státních rigorózních zkoušek a termíny pro podání přihlášky ke zkušebnímu termínu jsou dány harmonogramem příslušného akademického roku zveřejněném v sekci "opatření děkana" na úřední desce fakulty.


Nedoporučujeme podávat současně přihlášku k rigoróznímu řízení a přihlášku ke zkušebnímu termínu, zejména těsně před ukončením lhůty pro podání přihlášky ke zkušebnímu termínu. (Přihláškou ke státní rigorózní zkoušce se řízení zahajuje a jsou na ni vázány jiné lhůty, zatímco přihláškou ke zkušebnímu termínu již v řízení evidovaný uchazeč oznamuje, že se hlásí ke konkrétnímu termínu zkoušky. Pokud jsou podány obě přihlášky současně, nelze jejich zpracování z časových důvodů vždy zajistit tak, aby uchazeč mohl konat zkoušku v nejbližším zkušebním termínu).


 • RIGORÓZNÍ PRÁCI

  • v tištěné podobě (2 exempláře) prostřednictvím podatelny přímo na katedru

   POZOR: došlo k vypuštění "v Praze" v názvu univerzity => změna vzoru titulní strany práce atp. – viz aktualizovaná příloha k OPAD 8/2015.

  • v elektronické podobě = vložit do SISu: návod

Formální náležitosti práce


V případě uznání diplomové /disertační práce:

 • na konec se vloží "Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce" a "Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce" – ke stažení zde

 • nechá se svázat do desek s nápisem "Rigorózní práce"

 • současně je nutno vložit práci do SIS – návod


5) SLAVNOSTNÍ PROMOCE A PŘEDÁNÍ TITULU PhDr. (doktor filozofie)

Diplom si absolvent přebírá na slavnostní promoci (od 1. 1. 2016 bezplatná).


Informace o převzetí diplomu bez promoce


Poslední změna: 14. srpen 2017 12:48 
Sdílet na: