Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: +420 221 900 111
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
PDF Identifikační údaje

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty!

Aktuality

Slavnostní koncert u příležitosti výročí založení Univerzity Karlovy v Praze se koná 28. dubna 2014 v 19 hodin ve Velké aule Karolina. Účinkují: Smíšený pěvecký sbor a komorní orchestr PedF UK Collegium paedagogicum, Piccolo coro a Piccola orchestra.

 
16.4.2014   Čtvrtý ročník výstavky publikační činnosti pracovníků fakulty

Ve dnech 23.-28.4.2014 budou ve studovně Ústřední knihovny PedF UK, Rettigové 4 prezentovány výsledky publikační činnosti pracovníků fakulty za rok 2013. Vystavíme odborné monografie, učebnice, časopisy, sborníky, kapitoly v knihách i články v časopisech a sbornících, příp. další materiály. Výstava se koná pod záštitou profesora M. Nedělky, proděkana pro vědu. Všichni jste srdečně zváni!

16.4.2014   Cena Vladimíra Jochmanna v soutěži Labyrint světa

Vzdělávací nadace Jana Husa ve spolupráci s Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze udělila 4. dubna v Moravském muzeu v Brně ceny pro učitele v soutěži Labyrint světa. Záštitu nad udílením cen měl předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský, který se této slavnosti osobně účastnil. Ocenění ve formě diplomu, knih a 30 000 Kč obdrželi za své vzdělávací projekty tři středoškolští učitelé – Mgr. Veronika Brynychová (Obchodní akademie Lysá nad Labem), Mgr. Jan Jícha (Gymnázium Jana Keplera, Praha) a Mgr. Jiří Tekal (Gymnázium Duhovka, Praha). Více informací na stránce ÚPRPŠ.

V úterý 22. 4. proběhne od 17 hodin na nekuřáckém dvorku školy živé autorské čtení. Vystoupí Adam Borzič, Ondřej Hanus a student naší fakulty Jonáš Zbořil. Ve dnech 15. 4. až 25. 4. bude navíc na zadním schodišti, mezi nultým a třetím patrem probíhat akce BÁSNĚ PRO KOLEMJDOUCÍ. Na obě akce srdečně zveme studenty všech oborů, jejich vyučující a další pracovníky pedagogické fakulty.

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky ve spolupráci s Kruhem moderních filologů pořádá ve čtvrtek 17. dubna 2014 od 10:00 již 37. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků.

14.4.2014   Ubytování v Hlávkově koleji pro talentované studenty

Hlávkova kolej nabízí talentovaným studentům bakalářského či magisterského studia, doktorandům a mladým akademickým pracovníkům možnost ubytování. Předpokladem jsou mimořádné výsledky studia, sociální nouze, nedostupné ubytování za stávající situace. Možnost je otevřena též pro studenty zahraniční. Žádosti opatřené doporučením příslušné katedry podle vzoru přihlášky přijímá oddělení pro vědeckou činnost do 29. 4. V případě, že pro ubytování bude doporučen student pregraduálního studia, je třeba k žádosti přiložit výpis plnění studijních povinností.

3.4.2014   Otevřené jednání legislativní komise Akademického senátu

Koná se: 22. 4. 2014 od 14:00 v doktorské místnosti. Projednávány budou návrhy změn Volebního a jednacího řádu AS. Na jednání jsou zváni všichni členové akademické obce Pedagogické fakulty, kteří mají o tuto problematiku zájem.

31.3.2014   Přednáška Adriana Simpsona (University of Durham)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky zve na přednášku Adriana Simpsona s názvem The Anatomy of a Proof: or, how 3 marks on an exam can be hard to come by!. Přednáška se koná dne 17. 4. 2014 v 16.00 v místnosti R318. Anotace - viz  webové stránky KMDM.

Německý spolkový sněm každoročně nabízí v rámci Mezinárodního parlamentního stipendia (IPS) stipendijní pobyt pro zahraniční absolventy vysokých škol. Čeští vysokoškolští absolventi získají v tomto jedinečném programu možnost, poznat zblízka práci parlamentu v kanceláři jednoho z poslanců. Kromě toho program zahrnuje krátké semináře o politickém, hospodářském a kulturním životě ve Spolkové republice Německo.

Bližší informace zde.

Akce pořádaná KFJL ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze se koná dne 30. 4. 2014 od 10.30 ve velkém sále PedF UK. V rámci „table ronde“ vystoupí domácí i zahraniční odborníci.

27.3.2014   Prestižní cena pro PhDr. Záviše Šumana, Ph.D. z KFJL

Cenu Prix Gallica za nejlepší doktorské práce obhájené na romanistických pracovištích v České republice získal za práci Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století. Zpráva o vyhlášení výsledků soutěže je zveřejněna na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Akce, kterou iniciovala a spolupořádá KDDD, se uskuteční na paměť 95 let od vydání zákona o veřejných knihovnách a k poctě Jana Thona ve dnech 17.–18. dubna 2014 v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a v Městské knihovně v Praze (program).

Nabídka letní školy na Sapienza University of Rome na téma "Italská řeč a kultura" ve dnech 14.-26. 7. 2014. Výuka probíhá v italštině nebo v angličtině. Cena: 1400 Euro (nezahrnuje ubytování a cestovné) Přihlášky: on-line do 30. 4. 2014.

Text prof. PhDr .Vladimíry Spilkové, CSc. a doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc. byl vyžádán redakcí Literárních novin a publikován 18.března 2014.

Autoři - prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D. a doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. v článku prezentují a argumentují hlavní výhrady k projektu NIDV týkajícího se karierního systému pedagogů.

Článek vznikl na základě rozhovoru s prof. PhDr. Vladimírou Spilkovou, CSc., doc. PhDr. Michaelou Píšovou, Ph.D. a doc. PhDr. Tomášem Janíkem, Ph.D. k tématu karierního systému a profesního standardu. V článku jsou vysvětleny hlavní důvody kritického postoje pedagogických fakult k projektu IPn Karierní systém, který řeší Národní institut pro další vzdělávání.

Anotace jednotlivých kurzů/seminářů/přednášek včetně registračních formulářů na http://ipc1.cuni.cz/absolvent/program.html. Program začíná 1. 4. a končí 29. 4. 2014.

12.3.2014   Setkání studijních proděkanek se zástupci studentských oborových rad a studentskými tutory

proběhne 28. 4. 2014 od 16 hod v místnosti R 118 (tzv. doktorandská místnost) na PedF UK. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

11.3.2014   Cyklus diskusních pořadů Českého rozhlasu „Jak to vidíte?“ za účasti akademických pracovníků PedF UK

Dne 5. 3. 2014 byli hosty úvodní besedy s názvem Kdo formuje naše děti? doc. Radka Wildová a prof. Zdeněk Helus.

V rámci programové části "CZ07-Spolupráce škol a stipendia" lze žádat o financování projektů mobilit, mobilit studentů, mobilit pracovníků ve vzdělávání, stáží, projektů institucionální úrovně, kontaktních seminářů a návštěv. Jedná se podporu spolupráce pouze s institucemi v Norsku a vybraných institucí v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Termín pro předložení žádostí: 17. dubna 2014 ve 24:00. Bližší informace: DZS, nebo odd. pro zahraniční vztahy PedF.

27.2.2014   Nový studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Bylo vyhlášeno přijímací řízení do nově akreditovaného studijního oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy (navazující magisterské jednooborové studium v prezenční formě). Přihlášky se přijímají do 30. 4. 2014. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Vláda Spojených států mexických nabízí českým zájemcům 3 stipendijní místa v letním kurzu španělštiny a mexické kultury v Mexiku. Stipendium je určeno pro studenty španělštiny (pozor - není určeno pro úplné začátečníky) ve věku 18-35 let. Místo konání: Vzdělávací centrum pro cizince, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, Termín: 3.7.-13.8.2014. Finanční podmínky: stipendistům bude uhrazeno kurzovné a dále obdrží částku přes 8000,-MXN (částka bude ale vyplacena na konci kurzu, takže se doporučuje mít s sebou cca 300-400USD) na úhradu ubytování a stravování.  Žádosti se podávají: na Velvyslanectví Mexika v Praze do 16.4.2014 do 17.00 hod

18.2.2014   Konzultace děkanky fakulty pro veřejnost z řad zaměstnanců a studentů

se budou konat 27. 2. 2014 (14-15 hod.), 20. 3. 2014 (12-13 hod.), 24. 4. 2014 (13-14 hod.)

Zájemci z řad studentů se mohou přihlásit k výběrovému řízení na účast na konferenci (7.-9.8.2014) v Buenos Aires. K výběrovému řízení musí zájemci mimo jiné vypracovat esej na téma "The Age of Collaboration". Argentinská strana hradí ubytování, vstup na večerní společenskou akci, lokální dopravu, stravování v době konání konference od 6. do 9. srpna 2014. Cesta do/z Buenos Aires hrazena není. Jednací jazyky konference: angličtina a španělština. Pořádající univerzita: Technology Institute of Buenos Aires. Přihlášky: do 4. května 2014 ; Email: students@sabf.org.ar

13.11.2013   Přehled mezinárodních projektů, do kterých byla zapojena UK PedF

Oddělení pro zahraniční vztahy vydalo přehled mezinárodních projektů (zahájených v roce 2008 a později) financovaných Evropskou komisí, které byly realizovány v rámci Pedagogické fakulty. Je to ukázka toho, že Pedagogická fakulta patří k institucím s vysokou mírou zapojení do centralizovaných evropských aktivit. Publikace zde ke stažení.

Archiv: 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2011 , 2013 , 2014
 
img foot left
img foot right
 
UK PedF © 2014