České a československé dějiny


Obor - České a československé dějiny


Kurz METODOLOGIE - Výzkumné dovednosti - Tréning a podpora dovedností pro úspěšné zvládnutí doktorského studia

Přednášející: Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková

Pracoviště: katedra psychologie PedF UK - Myslíkova 7, Praha 1

Termíny a rozsah: bloková výuka 19. - 22. 9. 2017 v prostorách katedry psychologie od 9 - 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech.

Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou částí:

1. semináře týkající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, školitel a obhajoba ...)

2. práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

Pro absolvování kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

Závatné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školícího pracoviště zasílejte na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz nebo hana.sotakova@pedf.cuni.cz


Předmět: Aktuální problémy českých a československých dějin kód v SIS: OD0805001

Dvouhodinové přednášky a semináře zaměřené na konkrétní problémy a aktuální stav základního výzkumu i jeho směřování. Cílem kurzu je poskytnout doktorandům vhled do aktuálního výzkumu českých a československých dějin, nejnovějších historických poznatků, metodologie, diskutovaných otázek a tak jim umožnit orientaci ve zvoleném vědním oboru. Kurz je zakončen komisionální zkouškou.

Doba konání: 16,30 – 18,00 hodin, není-li uvedeno jinak

Místo: UK PedF Praha, M. D. Rettigové 4, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 4. patro,č. dveří 405.

Doba konání přednášek bude doktorandům předem oznámena.

Pravěk 

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.             

Raný středověk

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Vrcholný středověk

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 

Pozdní středověk

bude upřesněno

Raný novověk

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.               

Dějiny 19. století

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.              

Období  1901 – 1945

doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

Soudobé dějiny

bude upřesněno

Vývoj českého dějepisectví

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

Aktuální otázky dějin umění

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Církevní dějiny

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Stav a úkoly historické regionalistiky v českých zemích

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.

Dějiny národnostních menšin na území ČR

PhDr. Jiří Kořalka, DrSc.

Dějiny školství a vzdělanosti

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

Dějiny české literatury a její ediční pokrytí

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Dějiny Slovenska

PhDr. Bohdan Zilinskyj, Ph.D.
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: