Pedagogická psychologie

Obor - Pedagogická psychologie


Pracoviště: katedra pedagogické školní psychologie, Myslíkova 7 - Praha 1, tel. 221900544


Oborová rada pedagogické psychologie sjednotila způsob zkoušení tzv. "systémem monografií". Každý zkoušející uvádí pro své téma minimální počet monografických prací, které musí doktorand zvládnout, aby zkoušku mohl podle standardů zkoušejícího absolvovat. Dále je uveden počet položek seznamu, který je studentovi nabídnut k výběru (zkoušející si samozřejmě vyhrazují právo výběr i dál ovlivňovat, např. aby si student nemohl vybrat práce jen jednoho vědeckého směru, pokud to jeho téma přímo nevyžaduje). Rozhodne-li se doktorand na doporučení školitele prohloubit si znalosti daného tématu, může si zkoušku, která má pak větší hodnotu, ztížit tím, že mu zkoušející zadá více monografií. Zkoušející vypsali pouze ty monografie, které jsou běžně dostupné v knihovnách, nebo jsou aspoň ve vlastnictví zkoušejícího. Uvádíme seznam předmětů dle výše popsaného monografického systému zkoušek včetně titulů monografií.


Kurz METODOLOGIE - Výzkumné dovednosti - Tréning a podpora dovedností pro úspěšné zvládnutí doktorského studia

Přednášející: Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková

Pracoviště: katedra psychologie PedF UK - Myslíkova 7, Praha 1

Termíny a rozsah: bloková výuka 19. - 22. 9. 2017 v prostorách katedry psychologie od 9 - 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech.

Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou částí:

1. semináře týkající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, škoiltel a obhajoba ...)

2. práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

Pro absolvování kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

Závatné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školícího pracoviště zasílejte na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz nebo hana.sotakova@pedf.cuni.cz


STÁLÝ DOKTORSKÝ SEMINÁŘ OD0513020

Seminář je určen pouze pro doktorandy 1. ročníku doktorského studia v letním semestru. Cílem semináře je rozšíření a zpřesnění projektu disertace. Obhajoba nové verze projektu je povinná.


DOKTORSKÝ SEMINÁŘ „Lacan 7“

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Trvání: 2 semestry, 1x za dva týdny, 3hodiny, pátky od 17.00 - 20. 00 hod.

Popud k ustavení doktorského semináře dalo několik doktorandů programu „Pedagogická psychologie“, zajímajících se o lacanovskou psychoanalýzu. Seminář je však otevřen doktorandům i z jiných oborů na Pedagogické fakultě a mimo ni, a hostům bez omezení.

ANOTACE: Četba (interpretace) Lacanova Semináře 7 L´éthique de la psychanalyse, 1959-1960, (Paris: Seuil, 1986). Též za použití anglického překladu The ethics of psychoanalysis (New York: Norton, 1992).

SYLABUS: Lacanův seminář 7 „L´éthique de la psychanalyse“ (1959-1960). Četba a interpretace jednoho důležitého semináře Jacquesa Lacana s názvem „Etika psychoanalýzy“.

Tento seminář není přeložen, proto se bude číst ve francouzštině a výpomocně v anglickém překladu, který se dá stáhnout naskenovaný z internetu. Společná práce se bude odehrávat vždy 1x za 14 dní, v průběhu zimního a letního semestru, tj. asi 12x, v 3 hodinových sessích. Kniha má 24 kapitol, proto se předpokládá přečtení dvou za každou sessi. (Ale patrně se to nesplní.)

Vzhledem k tomuto tempu a kvůli jazykové a myšlenkové obtížnosti se předpokládá pročtení odpovídající partie ve francouzštině nebo angličtině před každou sessí.

Protože Lacan svoje úsilí charakterizoval jako „le retour à Freud“, objevuje se v jeho textu také četba Freudových děl.

Na počátku semináře se jedná o původně rukopisný Entwurf einer Psychologie (1895), který existuje v německém originálu, v anglickém překladu a jehož dva první díly jsem se zachováním hlavních německých ekvivalentů přeložil (in Pud u Freuda, Karolinum 2017). S ním se zavádí mateřská Věc (Ding). V této problematice (ale i jinde v textu) Lacan dále operuje s Nevědomím (Das Unbewusste, 1915; in SP 10, s. 231–262), s Popřením (Die Verneinung, 1925; in SP 14, s. 13–18), s Formulováním dvou principů psychického dění (Formulierungen über zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, 1911; in SP 8, s. 193-201) a s Pocitem stísněnosti v kultuře (Das Unbehagen in der Kultur, 1930; in SP 14, s. 327–393. Viz též alternativní překlad: Nespokojenost v kultuře. In Freud, S. /1990/ O člověku a kultuře. Praha: Odeon, s. 316–380.)

Vzhledem k tomu, že se Lacan v semináři snaží dát platnost Freudovým „pudům smrti“ (to je teoretický patos celého díla), je třeba také znát Jenseits des Lustprinzips (1920), kde byly pudy smrti zavedeny. (Tento text lze najít česky jako Mimo princip slasti v SP 13 nebo též jako pracovní překlad s německými a anglickými ekvivalenty v mém Pud u Freuda).

Znalost Entwurfu a Jenseits je nezbytná. Od mateřské Věci táhne Lacan souvislosti jednak k Nadjá, problematice Zákona a k transgresi a jednak k otázce sublimace. Pro první oblast kromě odvolávek na Freuda porovnává Kanta (Kritiku praktického rozumu) se Sadem (La philosophie dans le boudoir) a dále zde přirovnává „Věc“ k „hříchu“ v Dopisu Římským sv. Pavla. Sublimace je pojednána zejména na kurtoazní lásce a poezii, Minne (což je částečně zpracováno ve Formách citů: Lacanovská teorie, Karolinum 2008 - Kučera, M.). Sublimace jakožto creatio ex nihilo je dál vysvětlována za použití Heideggerova rozboru Věci v podobě Krug (Džbán; in Básnicky bydlí člověk. OIKOYMENH 1993): stále se vlastně probírá „prázdno“. Z toho se přejde do smrti boha, lásky k bližnímu a ke slasti (rozkoši) z transgrese, ze zločinu, z udělání čistého místa, ze škrtnutí. Probírá se Sadova Histoire de Juliette.

Dvě bariéry proti tomuto radikálnímu přání: dobro a krásno. U dobra pasáž z Vyznání sv. Augustina a poté instituce potlače jako záměrného ničení dober. Krásno funguje jinak než dobro. K tomu se z Kanta samozřejmě cituje už Kritika soudnosti. Hlavně se analyzuje z hlediska pudu smrti Sofoklova Antigona (a narážky na Oidipús na Kolónu). Z Aristotela zde zaznívá jeho pojetí katarze. K Lacanovu rozboru Antigony lze použít rukopis stejnojmenné přednášky z Opočna 2016. Existuje dále résumující text Semináře 7, jímž lze hrubě kontrolovat náš postup: Moustapha Safouan. Lacaniana I, s. 139-156 (máme k dispozici).

Toto výše není samozřejmě žádný výklad Lacanovy Etiky, ale jen upozornění na texty mimo něj, jež bude nutno trochu znát. (Texty z Karolina by měly existovat i v elektronické podobě a pro zájemce z UK ke stažení zdarma.)

Přesný způsob práce nelze předem určit, protože bude záviset na počtu uchazečů, na jejich jazykových znalostech, na obeznámenosti s psychoanalýzou, s dílem Freuda, s antikou, a hlavně na jejich ochotě přečíst si rozebíranou pasáž a případně její kulturní reference předem, a pak na semináři vystupovat.


Studijní předměty

KULTURNÍ ANTROPOLOGIE OD0513021

Mgr. David DOUBEK, Ph.D.

Minimální požadavek: 3 monografie z 12 (1 musí být v angličtině)

Bateson, Gregory. Naven. Stanford: Stanford University Press, 1958.

Benedictová, Ruth. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999.

EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande. Oxford: Clarendon Press, 1977.

Gadamer, Hans Georg: Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH, 1999.

Geertz, Clifford. Works And Lives. The Anthropologist as Author. Stanford: Stanford University Press, 1988.

Geertz, Clifford. Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000.

Lakoff, George. Women, Fire and Dangerous Things. Chicago: Unversity od Chicago Press, 1990.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Myšlení přírodních národů. Praha: Československý spisovatel, 1971.

MALINOWSKI, Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London:Routledge, 1922.

MOONEY, James. The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890. Lincoln: University of Nebraska Press, 1991.

Strauss, Claudia; QUINN, Naomi (eds). A cognitive theory of cultural meaning. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Sahlins, Marshall. Culture in Practice. New York: Zone Books, 1999.


PSYCHOPATOLOGIE OD0513001

PhDr. Josef DUPLINSKÝ, CSc.

Minimální požadavek: 3 monografie ze 2

HORT, Vl. (Ed.). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

Další případná literatura (dle profesního zaměření a úrovni znalostí z předchozío studia psychopatologie) bude ujasněna prostřednictvím individuálních konzultací.


NADÁNÍ, INTELIGENCE, TVOŘIVOST OD0513002

doc. PhDr. Lenka HŘÍBKOVÁ, CSc.

Minimální požadavek: doktorandi psychologie: 3 monografie(2 anglické a 1 v českém jazyce);

doktorandi jiných oborů: 3 monografie (1 anglická a 1 v českém jazyce)

1) Literatura v anglickém jazyce

COLANGELO, N.; DAVIS, G.A. (Eds.). Handbook of Gifted Education. Needham Hights: Allyn and Bacon, 1991.

FREEMAN, J. (Ed.). The Psychology of Gifted Children. New York: J. Wiley and Sons, 1985.

GARDNER, H. Multiple Intelligences. The Theory in Practice. New York: Harper Collins Publisher, 1993.

GETZELS, J.W.; JACKSON, P.W. Creativity and Intelligence: Explorations with Gifted Students. New York: John Wiley & Sons, 1962.

HELLER, K.A.; MÖNKS, F.J.; STERNBERG, R.J.; SUBOTNIK, R.F. (Eds.). International Handbook of Giftedness and Talent. Oxford: Elsevier, 2000.

PHILLIPSON, S.N.; McCANN, M. Conceptions of Giftedness. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2007.

RUNCO, M.A.(Ed.).: The creativity research handbook. Vol. 1. Cresskill: Hampton Press, 1997.

STERNBERG, R.J. Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York: Cambridge University Press, 1985.

STERNBERG, R.J. (Ed.). The Nature of Creativity. New York: Cambridge University Press, 1988.

STERNBERG, R.J. Úspešná inteligencia. Bratislava: SOFA, 2000.

STERNBERG, R.J., LAUTREY, J., LUBART, T.I. (Eds.). Models of Intelligence. International Perspectives. Washingtoh: American Psychological Association, 2003.

STERNBERG, R.J.; DAVIDSON, J.E. (Eds.). Conceptions of giftedness. Second Edition. Cambridge: University Press, 2005.

SIMONTON, D.K. Greatness. Who Makes History and Why. New York: The Guilford Press, 1994.

TANNENBAUM, A.J. Gifted Children. Psychological and Educational Perspectives. New York: Macmillan Publishing, 1983.

STOPPER, M.J. (Ed.). Meeting the Social and Emotional Needs of Gifted and Talented Children. London: David Fulton Publishers, 2000.

2) Literatura v českém jazyce

DACEY, J.S.; LENNON, K.H. Kreativita. Praha: Grada Publishing, 2000.

GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha: Portál, 1999.

HLAVSA, J. Psychologické základy teorie tvorby. Praha: Academia, 1985.

HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada Publishing, 2009.

JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Praha: IPPP, 2006

LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, 2001.

PLHÁKOVÁ, A. Přístupy ke studiu inteligence. Olomouc: UP FF, 1999.

PORTEŠOVÁ, Š. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. Brno: MU FSS, 2009.

RUISEL, I. Múdrosť – Inteligencia – Osobnostť. Bratislava: ÚEP SAV, 2006.

SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Bratislava: STIMUL FIF UK, 2004.


NARATIVNÍ PŘÍSTUP K BIOGRAFICKÝM datům - možnosti analýzy rozhovorů, biografií, deníků, fiktivních vyprávění ad. z hlediska narativní psychologie OD0513003

doc. PhDr. Vladimír CHRZ, Ph.D.

Minimální požadavek: 3 monografie ze 6

BAMBERG, M. A Constructivist approach to narrative development. In BAMBERG, M. (Ed.). Narrative development: Six approaches. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Ass., 1997.

BRUNER, J. S. Culture of Education. Cambridge: Harvard University Press. (zde kapitola: "Narativní konstrukce skutečnosti"), 1996.

ČERMÁK, I. Myslet narativně: Kvalitativní výzkum "on the road". In ČERMÁK, I., MIOVSKÝ, M. (Eds.). Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Sborník z konference. Brno: PsÚ AV ČR, SCAN Tišnov, 2002, 11-25.

CHRZ, V. Možnosti narativního přístupu k autobiografickému rozhovoru. Bulletin PsÚ, 9 (1), 2003, s. 21-57.

McADAMS, D. P. The stories we live by: Personal myths and the making of the self. New York: William Morrow, 1993.

RIESSMAN, C. K. Narrative analysis. Newbury Park: Sage Publications, 1993.


HRY ŠKOLNÍCH DĚTÍ OD0513004

PhDr. Miroslav KLUSÁK, CSc.

Minimální požadavek: 3 monografie z 19

AVEDON, E. M.; SUTTON-SMITH, B. (Eds.) (1971) The Study of Games. New York: Wiley.

BREWSTER, P. G. (1953) American Nonsinging Games. Norman: University of Oklahoma Press.CAILLOIS, R. (1998) Hry a lidé. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon.

EL’KONIN, D. B. (1983) Psychológia hry. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel’stvo.

FINK, E. (1993) Hra jako symbol světa. Praha: Český spisovatel.

GOMME, A. B. (1894–1898) Traditional Games of England, Scotland, and Ireland. Vol. I.–II. London: David Nutt.

HERRON, R.; SUTTON-SMITH, B. (Eds.) (1971) Child´s Play. New York: Wiley.

HUIZINGA, J. (1971) Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta. Reedice 2001.

KLUSÁK, M.; KUČERA, M. (2010) Dětské hry – games. Praha: Karolinum.

MILLAROVÁ, S. (1978) Psychologie hry. Praha: Panorama.

OPIE, I.; OPIE, P. (1969) Children's Games in Street and Playground. Oxford, Oxford University Press.

PIAGET, J. (1951) Play, Dreams and Imitation in Childhood. New York: Norton.

SUTTON-SMITH, B. (1997) The Ambiguity of Play. Cambridge, MA: Harvard University Press.

SUTTON-SMITH, B. (1959) The Games of New Zealand Children. Berkeley: University of California Press.

SUTTON-SMITH, B. (Ed.) (1972) The Folkgames of Children. Austin: University of Texas Press.

ZAPLETAL, M. (1985) Velká encyklopedie her. Svazek 1. Hry v přírodě. Praha: Olympia.

ZAPLETAL, M. (1986) Velká encyklopedie her. Svazek 2. Hry v klubovně. Praha: Olympia.

ZAPLETAL, M. (1987) Velká encyklopedie her. Svazek 3. Hry na hřišti a v tělocvičně. Praha: Olympia.

ZAPLETAL, M. (1988) Velká encyklopedie her. Svazek 4. Hry ve městě a na vsi. Praha: Olympia.


VĚCNÉ UČENÍ OD0513005

PhDr. Miroslav KLUSÁK, CSc.

Minimální požadavek: 3 monografie z 9

GOODENOUGH, F. L. (1975; 1926) Measurement of Intelligence by Drawings. New York: Arno Press.

HARRIS, D. B. (1963) Children's Drawings as Measures of Intellectual Maturity; A Revision and Extension of the Goodenough Draw-a-Man Test. New York, Harcourt, Brace & World.

PIAGET, J. (2001) The Child's Conception of Physical Causality. New Brunswick U.S.A.: Transaction Publishers.

PIAGET, J.; INHELDER, B. (1997) The Child's Conception of Space. London; New York: Routledge.

PIAGET, J. (1997) The Child's Conception of the World. London; New York: Routledge.

PIAGET, J. (1970) The Child's Conception of Time. New York: Basic Books.

PIAGET, J. (1955) The Child's Construction of Reality. London: Routledge & Paul.

JIRÁNEK, F.; HOLUBÁŘ, Z.; LOMOVÁ, B. (1966) Otázky psychologie učení: chápání pořádacích a syntaktických vztahů u dětí. Praha: SPN.

JIRÁNEK, F. (1974) Rozvoj myšlení žáků mladšího školního věku při učení základům dějepisu. Praha: Ústav pro učitelské vzdělání na UK v Praze.


VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLÁDEŽE OD0513006

doc. PhDr. Miloš KUČERA, CSc.

Minimální požadavek: 3 monografie z 12

BLOS, Peter. The adolescent passage: Developmental issues. New York: International Universities Press, 1979.

FREUD, Sigmund. Práce k sexuální teorii. In FREUD, S. Vybrané spisy III. Praha: Avicenum 1971, s. 7-229. (Nebo tytéž stati, hlavně "Tři pojednání k teorii sexuality", ze Sebraných spisů.)

GESELL, Arnold et al. The child from five to ten. New York: Harper and Row, 1977. (Nebo francouzský překlad.)

KLUSÁK, Miroslav a KUČERA, Miloš. Dětské hry – games. Praha: Karolinum, 2010.

KUČERA, Miloš. Formy citů: Lacanovská teorie. Praha: Karolinum, 2008.

PIAGET, Jean a INHELDER, Baerbel. Psychologie dítěte. Praha: SPN, 1971.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Čeští žáci po deseti letech. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, 2004.

PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky I Praha: SPN, 1971.

VYGOTSKIJ, Lev Semjonovič. Myšlení a řeč. Praha: SPN, 1971.

VYGOTSKIJ, Lev Semjonovič. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN, 1976.

WINNICOTT, Donald. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998.


KVALITATIVNÍ METODOLOGIE OD0513007

doc. PhDr. Miloš KUČERA, CSc.

Minimální požadavek: 3 monografie z 11

DEVEREUX, George. From anxiety to method in the behavioral sciences. The Hague: Mouton, 1967.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur: Vybrané eseje. Praha: SLON, 2000.

HAMMERSLEY, Martin a ATKINSON, Paul. Ethnography: Principles in practice. London: Tavistock, 1983.

KUČERA, Miloš. Školní etnografie: přehled problematiky. Studia Paedagogica, 1992, č. 8.

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonauts of the Western Pacific: An account of native entreprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge, 1922.

MILLS, Wright C. Sociologická imaginace. Praha: Mladá fronta 1968.

SPINDLER, George D. (Ed.). Education and the cultural process: Toward an anthropology of education. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1974.

SPRADLEY, J. P. The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.

STRAUSS, Anselm a CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1999.

VAN MAANEN, J. Tales of the field: On writing of ethnography. Chicago: University of Chicago Press, 1988.


PREVENCE A VČASNÁ DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ OD0513008

doc. PaedDr. et PhDr. Anna KUCHARSKÁ, Ph.D.

Minimální požadavek monografií: 3 ze 7

AUGUR, J. Early Indicators of dyslexia. In The Dyslexia Handbook. London: British Dyslexia Association, 1997.

BOGDANOWICZ, M. Ryzyko dysleksji. Problem i diagnosowanie. Gdansk:, Harmonia, 2002.

CARAVOLAS, M. VOLÍN Baterie testů k diagnostice fonologických dovedností a dalších předpokladů pro čtení. Praha: IPPP, 2005. KUCHARSKÁ, A. Prevence, intervence a terapie specifickýchoruch učení. In Hadj-Moussová, Z. (Ed.). Pedagogicko|psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003, s. 116-155.


KRESBA - VÝVOJOVÉ HLEDISKO OD0513009

doc. PaedDr. et PhDr. Anna KUCHARSKÁ, Ph.D.

Minimální požadavek monografií: 3 z 8

DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2001

KUCHARSKÁ, A. Kresebné diagnostické techniky v poradenské praxi. In Hadj Moussová, Z., Duplinský, J. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: UK PedF, 2002, s. 56 - 93.

KUCHARSKÁ, A. Výtvarné projevy dětí I., II. Informatorium 3-8, 2000, VII, č. 8, 9, s.6-8.

KUCHARSKÁ, A., ŠTURMA, J. Test hvězd a vln. Sborník příspěvků ze sympozia. Praha:, IPPP, l997.

ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. (Eds.). Dětská klinická psychologie. Praha, Grada, 1997.

SVOBODA, J., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.

ŠTURMA, J., VÁGNEROVÁ, M. Kresba postavy. Bratislava: Psychodiagnostika, l982.

ŠVANCARA, J. (Ed.). Diagnostika psychického vývoje. Praha: Avicenum, 1980.


MOTIVACE A AUTOREGULACE ŽÁKŮ OD0513010

doc. PhDr. Isabella PAVELKOVÁ, CSc.

Minimální požadavek monografií: 3 ze 7 + 3 časopisecké články k dané problematice v cizím jazyce.

NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996.

RABAL, V., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1984, 1989.

HRABAL,V., PAVELKOVÁ,I. Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002.

KUHL, J., HECKHAUSEN, H. Motivation, Volition und Handlung. Enzyklopädie der Psychologie, C/IV/4, Gőtingen: Hogrefe, 1996.

RHEINBERG, F. Motivation. Stuttgart: Kohlhammer, 1997, 2000.

HECKHAUSEN, H. Motivation and Action. Berlin: Springer, 1991.


ČASOVÁ ORIENTACE ČLOVĚKA - VZTAH ŽÁKŮ K BUDOUCNOSTI OD0513011

doc. PhDr. Isabella PAVELKOVÁ, CSc.

Minimální požadavek monografií: 3 ze 5 + 3 časopisecké články k dané problematice v cizím jazyce

PAVELKOVÁ, I. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002.

PAVELKOVÁ, I. Fenomén času ve výchově a vzdělávání. Studia Paedagogica, 2010, roč. 15, č.1.

ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Panorama, 1989.

NUTTIN, J.R. Théorie de la motivation humaine. Paris: Presses Universitaires de France, 1980.


PSYCHOLOGIE GENDERU OD0513023

doc. PhDr. Irena SMETÁČKOVÁ, Ph.D.

Požadavek: 2 knihy z nabídky + 2 články mimo

BEALL, A. E., & STERNBERG, R. J. (eds.) (2005). The psychology of gender. New York: Guilford Press.

BEM, S. L. (1993). Lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality. New Haven: Yale University Press.

BOURDIEU, P. F. (2000). Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

FAUSTO-STERLING, A. (2012). Sex/Gender: Biology in a Social World. New York: Routledge.

FRANCIS, B., & SKELTON, Ch. (2001). Investigating Gender. Contemporary perspectives in education. Buckingham: Open University Press.

LIPPA, R. (2009). POHLAVÍ, PŘÍRODA A VÝCHOVA. PRAHA: ACADEMIA.

NIELSEN, H. B., & RUDBERG, M. (1994). Psychological gender and modernity. Oslo: Universitetsforlaget.

OAKLEY, A., & ČERMÁKOVÁ, M. (2000). Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál.

RUDMAN, L. A., & GLICK, P. (2010). The Social Psychology of Gender: How Power and Intimacy Shape Gender Relations. New York: The Guilford Press.

SKELTON, Ch., FRANCIS, B., & SMULYAN, L. (2006). The SAGE handbook of gender and education. London: Sage Publication.

SMETÁČKOVÁ, I. (2016). Genderové představy a vztahy. Praha: SLON.

THORNE, B. (1993). Gender play: Boys and girls in School. New York: Rutgers University Press.

UNGER, R. K. (2001). Handbook of the Psychology of Women and Gender. New Jersey: John Wiley & Sons.

(Kurz je zaměřen na představení a porovnání předních psychologických přístupů k genderu, respektive k maskulinitě a femininitě, a na jejich využití v pedagogicko-psychologických a vývojově-psychologických tématech. Je realizován prostřednictvím samostatné četby odborných publikací a následných individuálních či skupinových konzultací (v závislosti na počtu přihlášených osob). Studující si zvolí ze seznamu dvě odborné monografie, provedou rešerši aktuálních článků z odborných časopisů k jednomu vybranému tématu a dva z nich podrobně přečtou.)


METODY EMPIRICKÉHO VÝZKUMU PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH jevů OD0513013

Alena ŠKALOUDOVÁ, Ph.D.

Minimální požadavek monografií: 3 ze 4

CRONBACH, L. J. Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row, 1970.

KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Praha: SPN, 1972.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.

ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998.


VZTAH RODINY A ŠKOLY OD0513014

prof. PhDr. Stanislav ŠTECH, CSc. Minimální požadavek monografií: 3 ze 6

MOŽNÝ, I. Moderní rodina. Brno: Blok 1990.

DE SINGKY, F. Sociologie moderní rodiny. Praha: Portál 1999.

KELLAGHAN, T., SLOANE, K., ALVAREZ, B., BLOMM, B.S. The home environment and school learning: promoting parental involvement in the education of children. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.

ILLICH, I. Odškolnění společnosti. Praha:, Slon, 2001.

RAY, B. Home schooling on the threshold. Salem, OR: National Home Education Research Institute, 1999.

ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Rodičovské pohledy na školu a vztah dětí k ní. In PSŠE Co se v mládí naučíš ... Praha: UK-PedF, 2001 (1. vyd. 1993), s. 144-164.

ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Vztahy rodiny a školy|hledání dialogu. In Kolláriková, Z., Pupala, B. (Eds.). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s.57-93.


KULTURNÍ PSYCHOLOGIE - vztah psychického vývoje a učení OD0513015

prof. PhDr. Stanislav ŠTECH, CSc.

Minimální požadavek monografií: 3 z 9

VYGOTSKIJ, L.S. Myšlení a řeč. Praha: Svoboda, 1976.

VYGOTSKIJ, L.S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Svoboda, 1976.

OLSON, D., TORRANCE, N. Modes of thought. Explorations in culture and cognition. Cambridge: University Press, 1996.

LURIJA, A.R. O historickém vývoji poznávacích procesů. Praha: Svoboda, 1976.

COLE, M. Cultural Psychology: A once and future discipline. Cambridge: Belknap Press, 1997 (2. vyd.).

COLE, M., SCRIBNER, S. The Psychology of Literacy. Cambridge MA: Harvard University Press, 1981.

BRUNER, J. The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

LANDSMANN, L.T. (Eds.). Culture, schooling and psychological development. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1991.

ROGOFF, B., LAVE, J. (Eds.). Everyday cognition: its development in social context. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.


PSYCHOLOGIE V ŘÍZENÍ OD0513016

doc. PhDr. Dobromila TRPIŠOVSKÁ, CSc.

Minimální požadavek monografií: 3 z 19

CIAMPA, D.- WATKINS, M. Right from the Start: Taking change in a new leadership role. Harvard Business Press Books, 2005.

GARDNER, H. Changing minds . Harvard Business Press Books, 2004.

GOLEMAN, D., BOYATZIS, R., MCKEE, A. Primary Leadership:Learning to lead with emotional inteligence . Harvard Business Press Books, 2002.

GROVE, A. S. Highg Output Management . Management Press, 1998.

BENDER, P. Niterný leadership . Praha: Management Press, 2004.

ČAKRT, M. Konflikty a řízení konfliktů . Praha: Management Press, 2000.

DRUCKER P. F. Výzvy managementu pro 21. století . Praha: Management Press, 1994.

FEHLAU, E. G. Konflikty v práci . Praha: Grada Publishing, 2003.

GROSS, S.F. Vztahová inteligence . Praha: Management Press, 2003.

HOLÁ, L. Mediace . Praha: Grada Publishing, 2003.

KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera . Praha: Grada Publishing, 2001.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů . Praha: Management Press, 2004.

KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu . Praha: Management Press, 2005.

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace . Praha: Grada Publishing, 2004.

NOVÝ,I., SCHROLL-MACHL, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání . Praha: Management Press, 2003.

ŠTIKAR, J., RYMEŠ,M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. : Psychologie ve světě práce . Praha: Karolinum, 2003.

WHITMORE, J. Koučování. Management Press 2004.

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (Eds.). Aplikovaná sociální psychologie I . Praha: Portál, 1998.

VÝROST,J., SLAMĚNÍK, I. (Eds.). Aplikovaná sociální psychologie II . Praha: Grada Publishing, 2001.


PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ OD0513017

PhDr. Lidmila VALENTOVÁ, CSc.

Minimální požadavek monografií: 3 z 12

KOŠČO, J. (Ed.). Teoria a prax poradenskej psychológie. Bratislava, 1980.

KOŠČO, J. (Ed.). Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1988.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY IPPP ČR pro vnitřní potřeby ( návrhy nové vyhlášky o VP, návrh systému pedagogicko-psychologického poradenství ve školství, kariérový růst pracovníků ve školství aj.). IPPP ( webové stránky ippp. cz)

DRAPELA, J., HRABAL,VL. (Eds.). Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: UK, 1995, upravená verze: Poradenské teorie a strategie. Praha: UK PedF, 2002.

GLADDING, S.,T. Counselling a comprehensive profession. New York: 1992.

KOMÁRKOVÁ, R. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. . Praha: Grada, 2001.

THOMSON, CH., CRISTIANI, T. Counselling children. Brooks-Cole, 1992, 3. vyd.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. SPN 1991.

LANGMEIER, J., Balcar, K., Špitz, J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989, další vydaní: Praha: Portál, 2000.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

WOOLFE, R., DRYDEN, W. (Eds.). Handbook of Counselling Psychology. London: Sage, 1996.

KRATOCHVÍL, St. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997.


PSANÍ A PSANÉ TEXTY DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU OD0513018

PhDr. Ida VIKTOROVÁ, Ph.D.

Minimální požadavek monografií 3 z 9

FABRE, D.(Ed.). Par écrit. Ethnologie des écriture quotidiennes. Paris: Ed. De la maison des sciences de l´hommes, 1997.

FERREIRO, E. Ľ écriture avant la lettre. Paris: Hachette, 2000.

GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, 1992.

GOODY, J. The domestication of the savage mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. (Máme na katedře francouzskou verzi)

OLSON, D.(Torrance,D.( Hidyard, A. (Eds.). Literacy, language and wirting. The nature and consequencies for reading and writing. Cambridge. Cambridge University Press, 1985.

PENLOUP, M.-C. Ľ écriture extrascolaire des collégiens. Paris: ESF,1999.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. První až osmá třída. Výroční výzkumné zprávy. 1996 -2003. (přístupné z webových stránek katedry).

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

PROPP, V. J. Morfologie pohádky a jiné studie. Praha: H+H, 1999.

Soubor vybraných článků podle zájmu studentů


PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA OD0513022

PhDr. Tereza SOUKUPOVÁ, Ph.D.

Minimální požadavek: 3 monografie z 8 (minimálně 1 v anglickém jazyce)

Aronow, E., Weiss K .A., Reznikoff, M. (2001): A practical Guide to the Thematic Apperception Test. The TAT in Clinical Practice. New York, Taylor & Francis Group, LLC.

Bellak, L., Abrams, D. M. (1997): The Thematic Apperception Test, The Children's Apperception Test, and The Senior Apperception Technique in Clinical Use (6-th ed.). Boston, Allyn and Bacon.

Groth-Marnat, G. (2009): Handbook of Psychological Assessment (5-th ed). New Jersey, John Wiley and Sons, Inc.

Kaufman, A. S., Lichtenberger, E.O. (2011): Základy WAIS-III. Otrokovice, Propsyco, s.r.o.

Svoboda, M. (1999): Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál.

Svoboda, M., Krejčířová D., Vágnerová M. (2001): Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál.

Vágnerová, M., Klégrová J. (2008): Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha, Karolinum.

Weiner, I. B., Greene R. L. (2008): Handbook of personality assessment. New Jersey, John Wiley and Sons, Inc.

Další literatura může být po dohodě specifikována tak, aby pokrývala konkrétní téma dizertační práce studenta nebo jeho výzkumné zaměření.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: