Výtvarná výchova

Obor - Výtvarná výchova


Kurz METODOLOGIE - Výzkumné dovednosti - Tréning a podpora dovedností pro úspěšné zvládnutí doktorského studia

Přednášející: Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková

Pracoviště: katedra psychologie PedF UK - Myslíkova 7, Praha 1

Termíny a rozsah: bloková výuka 19. - 22. 9. 2017 v prostorách katedry psychologie od 9 - 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech.

Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou částí:

1. semináře týkající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, školitel a obhajoba ...)

2. práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

Pro absolvování kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

Závatné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školícího pracoviště zasílejte na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz nebo hana.sotakova@pedf.cuni.cz


Předmět: Specifické stránky výzkumu ve výchově uměním v kontextech obecné problematiky kvalitativního a kvantitativního empirického výzkumu kód v SIS: OD0721003

Přednášející: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Pracoviště: PedF MU Brno, ars.gratia@tiscali.cz

Termín a Rozsah: 16 hodin

Charakteristika: Problém vymezení kategorií (proměnných), zpracování empirických údajů a odvozování teoretických poznatků. Metody kvalitativní analýzy uměleckých projevů ve výchově uměním na příkladu metodiky vytváření zakotvené teorie A. Strausse. Použití softwaru pro kvalitativní analýzu na příkladu systému Atlas.ti.


Předmět: Sémiotická analýza výtvarného zážitku a teorie fikčních světů kód v SIS: OD0721004

Přednášející: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Pracoviště: PedF MU Brno, ars.gratia@tiscali.cz

Termín a Rozsah: letní semestr, 18 hodin

Charakteristika: Reflexe výtvarného zážitku a jeho teoretická analýza vycházející z poznatků současné i tradiční sémiotiky. Problém výrazové stylizace. Kritická analýza teorie fiktivních světů K. Waltona v kontextu teorie "možných světů" TIL P. Tichého a teorie "světa-tvorby" N. Goodmana. Analýza komunikace doprovázející výtvarný zážitek v kontextu teorie pedagogického konstruktivismu a reflektivní praxe.


Předmět: Kritické teorie a přístupy v současném umění a vizuální kultuře kód v SIS: OD0721007

Přednášející: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. marie.fulkova@pedf.cuni.cz, Tel. 221 900 280

Anotace: Kritická analýza současných teorií výtvarné výchovy v kontextech současného umění, vizuální kultury a kulturálních studií. Metody kritického čtení odborných textů, výzkumných dat z terénu a analýzy vizuálních zobrazení jako nástroj komparace a syntézy materiálů z aktuálních výstav, odborných a výzkumných zpráv a výzkumných deníků ve skupinové diskusi a reflexi. Kurz bude veden v angličtině a bude probíhat formou odborných seminářů na fakultě a v prostředí galerií a muzeí.

Požadavky: fluentní angličtina.Forma kontroly: příprava odborného textu určeného k publikaci v angličtině, prezentace vybraného problému pro vystoupení na vědecké konferenci.

Rozsah: 16 hodin v letním semestru

Přihlášky: do 30. listopadu na E-mail adresu vedoucí semináře


Předmět: Interdisciplinarita diskursu teorie výtvarné výchovy kód v SIS: OD0721010

Přednášející: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. marie.fulkova@pedf.cuni.cz, Tel. 221 900 280

Anotace: Kurz se zabývá problematikou hybridního, multidisciplinárního pole diskursu výtvarné výchovy a současné teorie umění a vizuality. Diskursní vrstvy, které se budou uplatňovat, zahrnují širokou škálu odborných disciplín, které se aktuálně podílejí na vytváření komentářů a interpretací umění a ovlivňují i interpretační strategie výtvarné výchovy. Podle potřeby tématu budou do kurzu zváni významní odborníci z těchto disciplín, např. z oblasti filozofie, estetiky, religionostiky, etiky, teorie obrazu, multimédií, gender studies, matematiky, přírodních věd apodobně.

Cíle: Identifikovat specifické koncepty ve výzkumném poli tématu disertační práce. Identifikovat vazby, průniky a specifické funkční slovníky jednotlivých oborových diskursů. Vytvořit návrh výkladových rámců, které se váží k hlavnímu tématu disertační práce. Vytvořit a obhájit specializovaný text, kde budou uplatněny předchozí myšlenkové operace.

Rozsah a forma kontroly: 9 hodin v zimním nebo letním semestru, ústní zkouška nebo písemná reflexe vybraného tématu

Přihlášky: do 31. listopadu nebo do 31. května na E-mail adresu vedoucí semináře


Předmět: Metody textuální analýzy kód v SIS: OD0721009

Přednášející: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. (katedra výtvarné výchovy, mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz, Tel. 221900280 a

doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. katedra české literatury, andrecito1@seznam.cz, Tel. 221900170, 221900161

Rozsah a termín: 18 hodin v zimním semestru, u každého přednášejícícho 9 hodin

Anotace: Vizuální a literární text. Interpretace textu se zaměřením na mezioborovost vizualita - literární textualita. Čeho si všímáme při interpretaci jednotlivých rovin vizuálního a literárního díla. Text a jeho smysl. Didaktická reflexe interpretace.

Přihlášky do 31. května na emailovou adresu oběma vedoucím semináře


Předmět: Současné kontexty kresby a grafiky: mezi uměním a výtvarnou výchovou kód v SIS: OD0721008

Přednášející: doc. ak. mal. Ivan Špirk ivan.spirk@pedf.cuni.cz, ivan.spirk@volny.cz, Tel.: 221 900 281

Anotace: Moderní a postmoderní kresba a grafika; analýzy vlivů ideových konceptů minulosti a současnosti a jejich vliv na proměny forem. Dnešek a čtení kódů vizuálních zobrazení v závislosti na čase. Projektové vyučování: nové aplikace moderní kresby a grafiky do výtvarné výchovy.

Požadavky: znalosti proměn výtvarného umění od 19. století po dnešek.

Forma kontroly: Teoretická semestrální práce reflektující zástupné příklady vybraných autorit a zkoumající jejich vliv na proměny moderní a postmoderní kresby a grafiky. Prezentace vybraného problému na vědeckém semináři nebo vědecké konferenci.

Rozsah: 16 hodin v letním semestru.

Přihlášky: do 30. listopadu na E-mail adrese vedoucího semináře


Předmět: Formulování otázek jako východisko i nástroj badatelské aktivity ve výtvarné výchově kód v SIS: OD0721011

Přednášející: PaedDr. Helena Hazuková, CSc. helena.hazukova@pedf.cuni.cz, Tel.: 221 900 280

Anotace: Funkce otázek při upřesňování předmětu zkoumání, cíle celé disertační práce, cílů výzkumu i výběru (volbě) vhodných výzkumných metod. Formulace výzkumného problému ve formě otázek. Strategie přípravy dotazníkového šetření a rozhovoru. Výtvarné artefakty jako výzkumný materiál - hledání kategorií pro třídění.

Požadavky na výstup kurzu: Zpracování seminární práce před konáním zkoušky. Vyhledat v periodikách, sbornících z pedagogických pracovišť, konferencí apod. tři příspěvky zaměřené na pedagogický výzkum, které přinášejí zprávy o zajímavých výzkumných metodách či jejich aplikací při řešení konkrétního výzkumného problému. Ve stručném přehledu přiblížit jejich principy a připojit hodnotící náhled na ně z hlediska jejich případného využití ve výzkumu v oblasti výtvarné edukace.

V rozpravě při vlastní zkoušce prokázat orientaci v metodách pedagogického výzkumu včetně příslušné odborné terminologie (rozsah viz např. Skutil,J. a kol). Na vybraném problému z oblasti výtvarné edukace doložit schopnost zformulovat výzkumnou otázku (výzkumné otázky) pro určitý druh výzkumu a navrhnout další vhodné výzkumné nástroje jeho realizace.

Termíny seminářů: nevyučuje se v akademickém roce 2016/17


Předmět: Badatelské přístupy ve výtvarné edukaci  1   

Přednášející: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.

Termín: ZS 2016/17 8 hodin

Cíl předmětu: Připravit  studenty (zejména absolventy výtvarných uměleckých programů) na vstup do „školního“ terénu  v rolích badatele – pedagoga/pedagoga – badatele. Doplnit  nezbytný funkční slovník pro obě uvedené role.

Požadovaný výstup: seminární práce  jako přípravný text pro výstup ve formě stati či odborném periodiku.

Obsah:

Rozhodovací procesy v přípravě výuky a pedagogického výzkumu

Základní didaktické kategorie ve výtvarné edukaci a výzkumném projektu

Výzkumný a výtvarný problém

Formulace výtvarného problému v učební úloze

Klíčová slova: Rozhodování, informace, plán výuky a výzkumu, funkční slovník, předmět výzkumu, učební úloha, didaktická analýza, identifikace problému, prostředky realizace  

Přihlášky: do 31.října na sekretariát katedry VV


Předmět: Badatelské přístupy ve výtvarné edukaci  2   

Přednášející: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.

Termín: LS 2017/18 8 hodin

Cíl předmětu: Připravit  studenty (zejména absolventy výtvarných uměleckých programů) na roli badatele – realizátora  pedagogického výzkumu ve výtvarně vzdělávací praxi, na interpretaci výzkumných nálezů a jejich prezentaci v odborném tisku tisku  

Požadovaný výstup: seminární práce (zpracování a odevzdání definitivní verze výzkumné zprávy/článku z realizované fáze výzkumu

Obsah:

Strategie přípravy dotazovacích metod v akčním výzkumu (anketa, strukturovaný rozhovor, dotazníkové šetření)

Orientační akční výzkum (průzkum sondáž, pilotáž ) jako východisko pro pedagogickou diagnostiku

Analýza a interpretace situací ve výtvarné edukaci

Abdukce jako metoda interpretace výzkumných dat v kvalitativním výzkumu

Klíčová slova: dotazovací metody, akční výzkum, vzdělávací situace, vstupní a výstupní diagnóza, interpretační chyby

Přihlášky: do 28. února na sekretariát katedry VV

 

Předmět: Gesto, výtvarný neverbální vstup do osobní, sociální a kulturní komunikace. Výtvarné gesto ve veřejném prostoru kód v SIS: OD0721012

Přednášející: doc. ak. malíř Zdenek Hůla zdenek.hula@pedf.cuni.cz, Tel.: 731713826

Anotace: Výtvarné dílo; výtvarný znak, obraz vycházející z uchopení fragmentu (segmentu) reality, vložený zpět do světa. Tvorba výtvarného znaku, obrazu a jeho vztah k poznané realitě, výtvarná gramotnost. problémy krásy a pravdy.

Forma kontroly: Vytvořit pomocí výtvarného gesta situaci - událost (prostorovou, sociální, kulturní), tuto novou realitu zdokumentovat a teoreticky reflektovat

Rozsah: 16 hodin v letním semestru

Přihlášky: do 30. listopadu na E-mail adresu vedoucí semináře


Předmět: Komparativní metody v teorii umění kód v SIS OD0721014

Přednášející: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. blaha.jaroslav@seznam.cz, Tel.: 221900283

Anotace: Kurz proběhne formou diskursivních přednášek, jejichž nezbytným východiskem bude seznámení s publikacemi Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/1 a I/2. Komparace výtvarného umění a hudby bude metodologickou základnou pro zapojení dalších uměleckých druhů (literatury, divadla, filmu, tance atd.) ve vzájemném dialogu s účastníky kurzu s důrazem na propojení teorie a využití metody komparace ve výtvarné výchově.

Rozsah: 16 hodin. Termín a forma (bloková výuka či jednotlivé přednášky) bude dohodnuta s přihlášenými zájemci o kurz v úvodním semináři, jehož termín včetně místa konání bude včas oznámen.


Předmět: Srovnávací výtvarná pedagogika (výměrový seminář I) kód v SIS OD0721005

Přednášející: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. vera.uhlskrivanova@pedf.cuni.cz, Tel.: 221900280

Anotace: Kurz se zabývá možnostmi a metodologickými nástroji soudobé srovnávací výtvarné pedagogiky ve smyslu vědní disciplíny, jejím rámcem a přístupy (srovnávací pedagogika a přístupy sociálních věd: sociologie, psychologie a etnologie; přístup empirický, interkulturní, interdisciplinární; srovnávací pedagogika a výzkum kvantitativní, kvalitativní), vymezení předpokladů srovnání (ekvivalentní jevy, volba společných kritérií či kategorií a metod srovnání, znalost mezinárodních standardů, zohlednění specifických rysů vzdělávacích systémů, kontextu interpretace výzkumných nálezů, oborové tradice a myšlení). Zvláštní pozornost je věnována orientaci současných evropských cílů vzdělávání a vizuální gramotnosti, srovnání českého oborového vzdělávání se zahraničním.


Předmět: Výtvarná řada - didaktické konotace na pozadí praktické explorace kód v SIS OD0721007

Přednášející: doc. ak. malíř Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. kaspar.velisek@email.cz, Tel.: 221900293

Anotace: Koncepce, transformace a variace výtvarného tématu. Práce s výtvarnou řadou - téma otevírané v širších souvislostech. Dialektická teorie a praxe výtvarné edukace. Praktické etudy s teoretickým potenciálem. Evaluace jako kontrukční prvek při vytváření výtvarné řady. Rozvíjení tématu v komparačním prostoru. Hledání alternativních řešení.

Rozsah: 12 hodin (4 tříhodinové bloky)

Termíny seminářů: budou stanoveny po ohodě s přihlášenými doktorandy.
Poslední změna: 27. červenec 2017 12:45 
Sdílet na: