Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2014

Opatření děkana

22/2014 Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací
21/2014 Opatření k nakládání s finančními prostředky získanými z poplatků za studium v doktorských studijních programech realizovaných v cizím jazyce
20/2014 K organizačním změnám a změně Organizačního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
19/2014 K organizačním změnám a změně organizačního řádu Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
18/2014 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2014
17/2014 Oprava Opatření děkana č. 15/2014 č. j. 6436/2014
16/2014 Příloha k Opatření děkanky č. 16/2014
16/2014 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2014/2015 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze - řádu přijímacího řízení
15/2014 Opatření děkana stanovující rámcová pravidla pro vědecko-výzkumné nebo studijní stáže zahraničních badatelů na PedF UK, hrazené žadateli z vlastních zdrojů
14/2014 Opatření děkana stanovující rámec pravidel pro evidenci a řízení mezinárodních projektů podaných a schválených do konce roku 2013
13/2014 Ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě („indexu“), elektronickým zápisům a elektronické evidenci studijních výsledků
12/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015
11/2014 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2014/2015 na UK v Praze, Pedagogické fakultě pro prezenční i kombinovanou formu studia
10/2014 K provedení čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze – nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení podle § 50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách
9/2014 Ke stanovení výše poplatků a náhrady nákladů v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky
8/2014 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK v Praze
7/2014 Dodatek k opatření děkana č. 15/2013 k Harmonogramu akademického roku 2013/2014
6/2014 Výše doktorandského stipendia
5/2014 Opatření děkana k přípravě, organizaci a zveřejnění výsledků hodnocení výuky pro studenty pregraduálního studia na UK PedF v Praze
4/2014 Ustavení redakční rady fakultního webu Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
3/2014 Organizační řád Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
2/2014 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2014 (veřejnosti nepřístupné)
01/2014 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2014/2015

Informace tajemníka fakulty

12/2014 Provozní pokyn č. 7/2014 - Provozní řád prodejny Vydavatelství
12/2014 Provozní pokyn č. 6/2014 - Činnost TPO pro Prahu a Brandýs nad Labem
12/2014 Prvozní pokyn č. 5/2014 - Oběh dokladů a řídící kontrola
09/2014 Provozní pokyn č. 4/2014 - Ochrana zdraví a bezpečnost práce v prostorách fakulty
09/2014 Provozní pokyn č. 3/2014 - Provozní řád počítačové studovny R 135
07/2014 Provozní pokyn č. 2/2014 – Vymezující finanční pravidla a postupy v opatření děkana č. 14/2014 k finanční a účetní evidenci mezinárodních projektů schválených do konce roku 2013
03/2014 Provozní pokyn č. 1/2014 - Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

12/2014 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 12. - 31. 01. 2015 (zimní termín)
10/2014 Harmonogram SZZ pro zimní období 2014/15
07/2014 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 01. - 19. 09. 2014 (podzimní termín)
05/2014 Harmonogram SZZ pro podzimní období 2013/14
05/2014 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 12. 05. - 06. 06. 2014 (letní termín)
03/2014 Harmonogram státních závěrečných zkoušek
01/2014 Období pro konání státní zkoušky
01/2014 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 2. 2. - 6. 2. 2015
01/2014 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 06. - 24. 01. 2014 (zimní termín)

Výzvy pro studenty

12/2014 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (1.12.2015)
10/2014 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 02. 10. 2014)
09/2014 Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 15. 9. 2014)
09/2014 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2014/2015 (ze dne 11. 9. 2014)
03/2014 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 05. 03. 2014)

Nedoručená rozhodnutí

12/2014 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (30.11.2014)
12/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (27.2.2015)
12/2014 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.10.2014)
11/2014 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Listopad)
10/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (31.1.2015)
10/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.12.2014)
10/2014 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Říjen)
10/2014 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (30.9.2014)
09/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(28.11.2014)
09/2014 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Září)
08/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.10.2014)
08/2014 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Srpen)
07/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(30.9.2014)
07/2014 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Červenec)
06/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(29.8.2014)
06/2014 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Červen)
05/2014 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Květen)
05/2014 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.4.2014)
05/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(30.6.2014)
04/2014 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Duben)
03/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(30.5.2014)
03/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(30.4.2014)
01/2014 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.1.2014)
01/2014 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.3.2014)
01/2014 Nedoručená rozhodnutí z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Leden)

Termíny zasedání disciplinární komise

12/2014 Oznámení o uložení veřejné sankce

Výběrová řízení - personální

12/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy
12/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky
12/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky VŠ na katedře matematiky a didaktiky matematiky
12/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky VŠ na katedře pedagogiky
12/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistentů/asistentek a odborných asistentů/odborných asistentek na katedře psychologie
11/2014 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
10/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy
10/2014 Výběrové řízení na místo docenta/docentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky
10/2014 Výběrové řízení na místa asistentů /asistentek a odborných asistentů / asistentek na katedře psychologie
10/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/odborného asistenta na katedře výtvarné výchovy - dodatek
09/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/odborného asistenta na katedře výtvarné výchovy
09/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/vedoucího střediska pedagogické praxe
09/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů na katedře českého jazyka
09/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky
08/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/odborného asistenta na katedře výtvarné výchovy
08/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky – vedoucího/vedoucí střediska pedagogické praxe
07/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře anglického jazyka a literatury
07/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu
07/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky pro obor didaktika ruského jazyka, specializace ruský jazyk se zaměřením na fonetiku/morfologii
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře chemie a didaktiky chemie
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistentů/asistentek a odborných asistentů/odborných asistentek na katedře informačních technologií a technické výchovy
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře pedagogiky
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání
06/2014 Rozhodnutí děkanky fakulty k výběrovému řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborného asistenta/odborné asistentky a docenta/docentky na katedře speciální pedagogiky
05/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa lektora/lektorky v kabinetu výuky cizím jazykům
05/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře informačních technologií a technické výchovy
05/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře germanistiky
05/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře českého jazyka
05/2014 Výběrové řízení na místo asistentů/asistentek na katedře informačních technologií a technické výchovy
05/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/ asistentky na katedře pedagogiky
04/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy
04/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky pro obor logopedie na katedře speciální pedagogiky
04/2014 Výběrové řízení na místo docenta/docentky pro obor logopedie na katedře speciální pedagogiky
04/2014 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře chemie a didaktiky chemie
04/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu
04/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/ asistentky na katedře anglického jazyka a literatury
04/2014 Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK
04/2014 Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
03/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky centra školského managementu
03/2014 Výběrové řízení na místo lektora/lektorky v kabinetu výuky cizím jazykům, obor anglistika
02/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře primární pedagogiky
02/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky Centra školského managementu PedF UK
02/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře pedagogiky

Obecné informace

03/2014 Poplatky spojené se studiem 2014/2015
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: