• Uchazeči
  • Přijímací řízení (Bc. a Mgr.)

Přijímací řízení (Bc. a Mgr.)

Informace pro uchazeče – přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení


PODMÍNEČNÉ PŘIJETÍ = UCHAZEČ NEDODAL VŠECHNY POŽADOVANÉ PODKLADY (ověřená kopie maturitního vysvědčení, bakalářského diplomu atd.).


K ZÁPISU JE MOŽNÉ SE DOSTAVIT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU VŠECHNY PODKLADY DORUČENY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ (v krajním případě lze s sebou přinést k zápisu)


ODVOLÁNÍ JE MOŽNÉ PODÁVAT AŽ PO OBDRŽENÍ PÍSEMNÉHO ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.


Poučení:

I. Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo rozhodnutí doručeno. V případě uložené a nevyzvednuté zásilky se za den doručení považuje desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u děkana Pedagogické fakulty (Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1). Odvolacím orgánem je rektor.


II. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí být podepsané a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity nebo fakulty, s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými fakultou nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ

Počínaje dnem 13. 07. 2017 je umožněno každý čtvrtek v době od 14.00 do 15.30 hod. nahlížení do materiálů.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  • MINIMÁLNÍ POČET BODŮ PRO POSTUP DO 2. KOLA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY U TĚCHTO STUDIJNÍCH OBORŮ:


1) Učitelství pro 1. st. ZŠ, prezenční forma: 23 bodů

2) Učitelství pro 1. st. ZŠ, kombinovaná forma: 22 bodů

3) Vychovatelství, kombinovaná forma: 15 bodů

4) Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, prezenční forma: 30 bodů

5) Psychologie, prezeční forma: 1 bod

6) Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk: 1 bod

***

Informace pro zájemce o kombinovanou formu studia: Výuka v této formě studia (dříve tzv. dálkové) probíhá kombinací průběžné (pravidelné) a blokové výuky (soustředění), výukový den (včetně soboty) není předem pevně stanoven. Student se rozvrh dozví při zápisu do studia.


Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.


  • Přihláška ke studiu:

Poplatek: 590,- za elektronickou formu přihlášky (již se netiskne)

          640,- za papírovou formu přihlášky


Termín pro podání přihlášky ke studiu: 28. 2. 2017. Přihlášku je možné podat on-line do 23:59:59. Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedena dne 28. 2. 2017 je v pořádku.


Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2017/18.


V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení a další informace uvedené na této straně. Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.


Podatelna – pouze podávání písemností:

PO – ČT: 7.30–16.00

PÁ: 8.00–15.00

_______________________________________________________________________________

  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány pouze elektronicky přes Studijní informační systém (SIS). Informace uchazeči přijde do e-mailu. Pozvánku nalezne uchazeč po přihlášení do Informačního systému. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila Doručenka v SIS. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu Studijního informačního systému.Příloha k pozvánce na přijímací řízení


Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK


Poslední změna: 20. červenec 2017 14:00 
Sdílet na: