• Uchazeči
  • Přijímací řízení (Bc. a Mgr.)

Přijímací řízení (Bc. a Mgr.)

Informace pro uchazeče – přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

  • Doplňovací přijímací řízení ze dne 8. 8. 2017

Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (Opatření děkana 26/2017)


1. V případě, že se někteří uchazeči přijatí ke studiu v daném studijním programu nezapíší do studia, může děkan doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebo stanovené bodové hranici nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se umístili v původním přijímacím řízení.


2. Děkan rozhoduje v novém řízení podle ustanovení § 101 písm. b) a § 102 odst. 3 správního řádu.


3. Podmínky přijetí v doplňovacím přijímacím řízení:

a) dosažení počtu bodů stanovených děkanem k přijetí;

b) písemné sdělení uchazeče, že na přihlášce ke studiu trvá, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení výzvy fakulty;

c) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání nebo ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského studia (pro navazující magisterské studijní programy).


Uchazeč si výsledek zjistí po přihlášení do SIS. Uchazeči, kterých se doplňovací přijímací řízení týká, obdrží písemnou výzvu poštou (viz bod b).


Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení


PODMÍNEČNÉ PŘIJETÍ = UCHAZEČ NEDODAL VŠECHNY POŽADOVANÉ PODKLADY (ověřená kopie maturitního vysvědčení, bakalářského diplomu atd.).


K ZÁPISU JE MOŽNÉ SE DOSTAVIT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU VŠECHNY PODKLADY DORUČENY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ (v krajním případě lze s sebou přinést k zápisu)


ODVOLÁNÍ JE MOŽNÉ PODÁVAT AŽ PO OBDRŽENÍ PÍSEMNÉHO ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.


Poučení:

I. Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo rozhodnutí doručeno. V případě uložené a nevyzvednuté zásilky se za den doručení považuje desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u děkana Pedagogické fakulty (Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1). Odvolacím orgánem je rektor.


II. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí být podepsané a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity nebo fakulty, s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými fakultou nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ

Počínaje dnem 13. 07. 2017 je umožněno každý čtvrtek v době od 14.00 do 15.30 hod. nahlížení do materiálů.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  • MINIMÁLNÍ POČET BODŮ PRO POSTUP DO 2. KOLA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY U TĚCHTO STUDIJNÍCH OBORŮ:


1) Učitelství pro 1. st. ZŠ, prezenční forma: 23 bodů

2) Učitelství pro 1. st. ZŠ, kombinovaná forma: 22 bodů

3) Vychovatelství, kombinovaná forma: 15 bodů

4) Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, prezenční forma: 30 bodů

5) Psychologie, prezeční forma: 1 bod

6) Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk: 1 bod

***

Informace pro zájemce o kombinovanou formu studia: Výuka v této formě studia (dříve tzv. dálkové) probíhá kombinací průběžné (pravidelné) a blokové výuky (soustředění), výukový den (včetně soboty) není předem pevně stanoven. Student se rozvrh dozví při zápisu do studia.


Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.


  • Přihláška ke studiu:

Poplatek: 590,- za elektronickou formu přihlášky (již se netiskne)

          640,- za papírovou formu přihlášky


Termín pro podání přihlášky ke studiu: 28. 2. 2017. Přihlášku je možné podat on-line do 23:59:59. Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedena dne 28. 2. 2017 je v pořádku.


Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2017/18.


V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení a další informace uvedené na této straně. Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.


Podatelna – pouze podávání písemností:

PO – ČT: 7.30–16.00

PÁ: 8.00–15.00

_______________________________________________________________________________

  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány pouze elektronicky přes Studijní informační systém (SIS). Informace uchazeči přijde do e-mailu. Pozvánku nalezne uchazeč po přihlášení do Informačního systému. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila Doručenka v SIS. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu Studijního informačního systému.Příloha k pozvánce na přijímací řízení


Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK


Poslední změna: 10. srpen 2017 11:11 
Sdílet na: