Úřední deska

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

15/2017 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2017/2018 ve vybraných oborech
14/2017 K zásadám akvizice informačních zdrojů na Pedagogické fakultě
13/2017 Stanovení výše úhrad od studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
12/2017 Příloha č. 4 - Rigorózní práce
12/2017 Příloha č. 3 - Diplomová práce
12/2017 Příloha č. 2 - Disertační práce
12/2017 Příloha č. 1 - Bakalářská práce
12/2017 Změna příloh Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015)
11/2017 Nahlížení do materiálů
10/2017 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK
9/2017 Zrušení opatření děkana
8/2017 K plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2017
7/2017 Stanovení výše režijních nákladů při přípravě a podávání grantových projektů pro oblast vědy a výzkumu
6/2017 Příloha č. 5 Formulář pro vypracování závěrečné zprávy ze zahraniční cesty
6/2017 Příloha č. 4 Smlouva o úhradě nákladů pro osobu, která není v zaměstnaneckém poměru
6/2017 Příloha č. 3 Povolení k použití soukromého vozidla
6/2017 Příloha č. 2 Cestovní příkaz b)
6/2017 Příloha č. 2 Cestovní příkaz a)
6/2017 Příloha č. 1 Žádost o povolení zahraniční pracovní cesty
6/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK
5/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/2017
4/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/2017
3/2017 Harmonogram organizace přijimacího řizení pro rok 2017/18
2/2017 Veřejné zakázky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
01/2017 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2017 (veřejnosti nepřístupné)

Informace tajemníka fakulty

01/2017 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000 Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000 Kč bez DPH pro stavební práce

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

02/2017 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2016/17

Výzvy pro studenty

02/2017 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 24. 02. 2017)

Nedoručená rozhodnutí

04/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Duben)
03/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Březen)
02/2017 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (31.3.2017)
01/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Leden)

Výběrová řízení - personální

04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry informačních technologií a technické výchovy
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry chemie a didaktiky chemie
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího střediska informačních technologií
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry výtvarné výchovy
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místra knihovníka bibliografa - vedoucího/vedoucí ústřední knihovny
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místra správce budov - vedoucího TPO pro Prahu
02/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry anglického jazyka a literatury
02/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře primární pedagogiky
02/2017 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí katedry výtvarné výchovy
01/2017 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře speciální pedagogiky
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře germanistiky
01/2017 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí katedry anglického jazyka a literatury
01/2017 Výběrové řízení na místo knihovníka bibliografa - vedoucí/ho ústřední knihovny
01/2017 Výběrové řízení na místo správce budov
01/2017 Výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek na katedře primární pedagogiky

Obecné informace

03/2017 Složení vedení Pedagogické fakulty, Univerzity Karlovy

Senát

04/2017 Informace k volbě kandidáta na funkci rektora
01/2017 Zasedání Akademického senátu

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

03/2017 Habilitační a profesorská jmenovací řízení

Poplatky za studium

02/2017 Výše poplatků za studium na UK pro akademický rok 2017/2018

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

03/2017 SDZ a obhajoby disertačních prací

Senát - materiály k projednání

04/2017 Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě UK
04/2017 Pravidla pro organizaci studia na Pedagogické fakultě UK
04/2017 Statut Pedagogické fakulty UK
04/2017 Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UK
04/2017 Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UK
04/2017 Návrh rozvahy příjmů a výdajů 2017
04/2017 Tabulka k Výroční zprávě z hospodaření 2016
04/2017 Disciplinární řád
04/2017 Jednací řád vědecké rady
04/2017 Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky
04/2017 Tabulky k Výroční zprávě z hospodaření 2016
04/2017 Komentář k Výroční zprávě z hospodaření 2016
Poslední změna: 12. leden 2016 16:13 
Sdílet na: