Studentské granty

Upřesněné požadavky k návrhům studentských grantů

Stipendium ve formě studentského grantu může být jednorázově přiznáno jako finanční podpora realizace odborné činnosti studenta na základě předloženého projektu v souladu s čl. 7, Opatření děkana č. 24/2016.


Studentským projektem rozumíme projekt, který je financován z prostředků Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen PedF UK) určených na stipendia, a který je doporučen Komisí pro studentské granty (dále Komise SG) děkanovi PedF UK k financování. Z tohoto pohledu se jedná o účelové stipendium, za jehož využití zodpovídá student nebo vedoucí studentského řešitelského týmu, kterému je financování projektu (stipendium) přiděleno, a tutor studenta nebo studentského řešitelského týmu. Komise SG pouze financování studentských projektů doporučuje, rozhodnutí o přiznání či nepřiznání navrženého stipendia a jeho výši rozhoduje bez zbytečného odkladu děkan PedF UK. Nositelem projektu může být student PedF UK nebo vedoucí studentského kolektivu, který studuje bakalářské, magisterské, navazující magisterské nebo doktorské studium v prezenční či kombinované formě.


Předkládání studentských projektů je dvakrát ročně, a to v podzimním termínu, tj. 1. listopadu a letním termínu, tj. 1. března, s následným projednáním Komisí SG do 30. listopadu, resp. 31. března téhož roku.


Podmínky pro přiznání studentského grantového projektu Radou SG jsou následující:


· Studentský grantový projekt se odevzdává v písemné formě k rukám předsedy Rady SG, musí obsahovat název, jméno a příjmení navrhovatele (studenta), resp. vedoucího studentského řešitelského týmu, ročník a typ studia, kontaktní poštovní adresu, e-mail a podpis navrhovatele, resp. vedoucího studentského kolektivu.


· Studentský projekt je obvykle plánován na jeden rok.


· Studentský grantový projekt musí obsahovat jednoznačně definovaný cíl činnosti studenta či studentského řešitelského týmu, navrhovaný postup k jeho dosažení včetně metodiky, údaje o dosavadní činnosti a výsledcích studenta, resp. studentského řešitelského týmu v dané oblasti, popis a strukturu řešitelského studentského kolektivu, pokud je uveden, rozpočet, časový harmonogram plnění projektu a jasně definovaný a doložitelný výstup, např. výstava, sbírka, diplomová práce, vědecká či odborná publikace, databáze, videozáznam, manuál, archiv.


· Rozpočet studentského grantového projetu musí být položkově strukturovaný a jednoznačně definovaný, nesmí obsahovat žádné smluvní náklady na mzdy ani náklady na režie pracovišť PedF UK.


· Student, resp. studentský řešitelský tým, musí v rámci předloženého projektu prokázat způsobilost věcně, uceleně a přesvědčivě argumentovat ve prospěch vlastního návrhu projektu.


K návrhu studentského grantového projektu se vždy vyjadřuje tutor, tj. pedagogický nebo vědecký pracovník z PedF UK, který písemně předkládá vyjádření posuzující kvalitu studentského projektu po věcné i metodické stránce, a zaručuje připravenost studenta, resp. studentského řešitelského týmu k úspěšné realizaci navrhovaného projektu. Tutor studentského grantu plní roli garanta a v případě přiznání stipendia dohlíží také na jeho účelné čerpání v souladu s návrhem studentského grantového projektu. Vyjádření tutora musí být součástí návrhu studentského grantového projektu.


Při posuzování studentských grantových projektů se Komise SG řídí následujícími hodnoticími kritérii: a) jasně definovaný cíl a účel projektu, b) jasně strukturovaný a definovaný rozpočet, c) preference grantových projektů didaktického nebo badatelského charakteru.


předseda Komise pro studentské granty: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.


členové komise: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. a doc. MgA. Jana PalkovskáPhDr. Ida Viktorová, v. r.

V Praze dne 31. 1. 2017
Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: