Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2006

Opatření děkana

22/2006 K úhradě výdajů spojených s habilitačním a profesorským jmenovacím řízením na jiných univerzitách
16/2006 Ke stanovení podmínek pro tvorbu a čerpání sociálního fondu
15/2006 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2006
14/2006 k provádění inventarizace
14/2006 K realizaci hodnocení výuky studenty na UK PedF
13/2006 ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty
13/2006 Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí č. 4/2005 na Pedagogické fakultě UK v Praze
13/2006 O udělování osvědčení PedF
12/2006 ZRUŠENÍ DĚKANSKÉHO DNE
12/2006 Ke snížení počtu pracovníků na katedře pedagogické a školní psychologie
11/2006 vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty
11/2006 stanovení termínu k provedení dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2005
10/2006 VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO DĚKANSKÉHO DNE
10/2006 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury v roce 2005
10/2006 K ověření znalosti českého jazyka u zahraničních studentů
9/2006 ke sloučení a zřízení pracovišť a změně organizačního řádu
9/2006 Organizační změny některých pracovišť zaměřených na oblast pedagogiky
9/2006 K právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení
9/2006 K používání vlastních vozidel zaměstnanci fakulty
9/2006 příloha k opatření děkana 9/2000
9/2006 O výši a způsobu vracení poplatků účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání
8/2006 Stanovení termínu Doplňovacího přijímacího řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V, čl. 17
8/2006 K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006
8/2006 K organizačním změnám děkanátu a o změně organizačního řádu
7/2006 Pravidla pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2005/2006
7/2006 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V., čl. 17
7/2006 O přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
7/2006 O stanovení poplatku za studium cizinců v cizím jazyce
6/2006 Stanovení poplatků za studium pro šk. r. 2006/2007
6/2006 Organizační řád
6/2006 Jímž se upravuje uchovávání a zpracování dipl., dokt. a hab. prací obhájených na PedF UK
6/2006 K evidenci předcházejících i souběžných studií studentů
5/2006 Stanovení výše úhrad od studentů Univerzity Karlovy v Praze
5/2006 O přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2004/2005
5/2006 Změna Organizačního řádu UK v Praze, Pedagogické fakulty
5/2006 K zahraničním cestám
5/2006 Upravující volbu Rady agonu a výplatu cen agonu
4/2006 Ke zrušení odpolední výuky
4/2006 O stanovení poplatků za studium
3/2006 k doplnění harmonogramu studijního roku 2005/2006
2/2006 Vymezení provozních důvodů ve vztahu k uzavírání pracovních poměrů
2/2006 K organizační změně pracoviště děkanátu
2/2006 Členové vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty
2/2006 O poskytování informací na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1/2006 Členové vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty
11/2006 příloha 1 k opatření č 13: Vzorové osvědčení, formát MS Word (*)

Informace tajemníka fakulty

11/2006 Provozní pokyn č. 2/2006 (Nahrazen PPT č. 2/2008 ze dne 1.8. 2008)
11/2006 Provozní pokyn č. 1/2006
11/2006 Dodatek č. 4 k provoznímu pokynu č. 2/2005
11/2006 Příloha k Dodatku č. 3 k provoznímu pokynu 2/2005
11/2006 Dodatek č. 3 k provoznímu pokynu č. 2/2005 Oběh dokladů a řídící kontrola
11/2006 Dodatek č. 2 k Provoznímu pokynu č. 2/2005
11/2006 Dodatek č.1 k provoznímu pokynu č.2/2005
11/2006 Provozní pokyn č. 2/2005
11/2006 Provozní pokyn č. 1/2005

Nedoručená rozhodnutí

06/2006 Nedoručená rozhodnutí 2006

Výběrová řízení - personální

12/2006 Výsledek výběrového řízení
10/2006 výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů
10/2006 Složení výběrové komise na obsazení míst na katedře biologie a ekologické výchovy
07/2006 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka
06/2006 Výsledky výběrového řízení
06/2006 Výsledky výběrového řízení
05/2006 Výsledky výběrového řízení
05/2006 Složení výběrových komisí
05/2006 Výsledky výběrových řízení
05/2006 Výsledky výběrových řízení
03/2006 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání
03/2006 Výběrové řízení na obsazení míst vedoucích kateder
03/2006 Složení výběrových komisí
03/2006 Výběrová řízení na obsazení míst odborných asistentů/asistentů

Akreditované studijní programy (habilitace, profesor. řízení)

11/2006 Akreditované bc, mgr a phd studijní programy
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: