Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999

Archiv 2016

Opatření děkana

24/2016 Podmínky přiznání a vyplácení účelového stipendia
23/2016 Příloha 2: Řídicí struktura Pedagogické fakulty
23/2016 Příloha 1: Organizační struktura Pedagogické fakulty
23/2016 Organizační řád Pedagogické fakulty
23/2016 Organizační směrnice - Organizační zabezpečení BOZP a PO
22/2016 Příloha č. 1 k OPAD 22/2016 - Harmonogram učeben
22/2016 Zrušení výuky ve středu 7. 12. 2016
21/2016 Zrušení výuky v pátek 4. 11. 2016
20/2016 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2016
19/2016 Změna harmonogramu akademického roku 2016/2017
18/2016 Příloha 2: Řídicí struktura Pedagogické fakulty
18/2016 Příloha 1: Organizační struktura Pedagogické fakulty
18/2016 Organizační řád Pedagogické fakulty
17/2016 Podmínky přiznání a vyplácení účelového stipendia
16/2016 Doplňovací přijímací řízení 2016/17
16/2016 K provedení doplňovacího přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Karlově , Pedagogické fakultě , v souladu s čl. 17 Přílohy č . 5 Statutu Univerzity Karlovy – Řádu přijímacího řízení
15/2016 Příloha k opatření děkana 15 / 2016
15/2016 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2016/2017 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – řádu přijímacího řízení
14/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017
13/2016 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2016/17
12/2016 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a dle opatření rektora č. 41/2014
11/2016 Ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky
10/2016 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2016/2017 ve vybraných oborech
9/2016 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro nově akreditovaný studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika – Výchova ke zdraví a Speciální pedagogika - Pedagogika
8/2016 Tvorba a čerpání sociálního fondu
7/2016 K evidenci pracovní doby a pružné pracovní době
6/2016 Podmínky přiznání a vyplácení účelového stipendia
5/2016 Veřejné zakázky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
4/2016 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2016/17
3/2016 Změna harmonogramu akademického roku 2015/2016
2/2016 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2016 (veřejnosti nepřístupné)
01/2016 Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury fakulty

Informace tajemníka fakulty

05/2016 Režijní náklady v projektech EU pro programové období 2014 - 2020
04/2016 Zásady pro úpravy pracovněprávních vztahů při realizaci projektů EU pro programové období 2014-2020
03/2016 Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
02/2016 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 1.999.999 Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 5.999.999 Kč bez DPH pro stavební práce
01/2016 Uchování věrohodnosti dokladu

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

12/2016 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 6.–10. 2. 2017
12/2016 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 09. - 27. 01. 2017 (zimní termín)
10/2016 Harmonogram SZZ pro zimní období akademického roku 2016/17
07/2016 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 05. 09. - 23. 09. 2016 (podzimní termín)
07/2016 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 5.–9. 9. 2016
05/2016 Harmonogram SZZ pro podzimní období akademického roku 2015/2016
05/2016 Vyhlášení výsledku státní závěrečné zkoušky
05/2016 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 16. 05. - 03. 06. 2016 (letní termín)
01/2016 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2015/16
01/2016 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 1. 2. - 5. 2. 2016

Výzvy pro studenty

09/2016 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2016/2017 (ze dne 11. 9. 2016)

Nedoručená rozhodnutí

12/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Prosinec)
11/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Listopad)
11/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Listopad)
10/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Říjen)
10/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Září)
10/2016 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (30.11.2016)
10/2016 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.10.2016)
10/2016 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (30.6.2016)
09/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Srpen)
08/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Srpen)
07/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Červenec)
06/2016 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (30.9.2016)
06/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Červen)
05/2016 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (31.7.2016)
05/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Květen)
04/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Duben)
03/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Březen)
03/2016 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (31.1.2016)
02/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Oddělení pro vědu (únor)
02/2016 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (30.4.2016)
02/2016 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK- přezkumy (prosinec)
02/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Únor)
01/2016 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK- přezkumy (říjen)
01/2016 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Leden)
01/2016 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK- přezkumy (listopad)
01/2016 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK- přezkumy (říjen)

Výběrová řízení - personální

12/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Centra školského managementu
12/2016 Výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře speciální pedagogiky
12/2016 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie
12/2016 Výběrové řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře germanistiky
11/2016 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků centra školského managementu
10/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry primární pedagogiky
09/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy
08/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře dějin a didaktiky dějepisu
08/2016 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry primární pedagogiky
08/2016 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy
07/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře francouzského jazyka a literatury
07/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře speciální pedagogiky
07/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího katedry psychologie
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře germanistiky
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře anglického jazyka a literatury
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře hudební výchovy
06/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře dějin a didaktiky dějepisu
06/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře francouzského jazyka a literatury
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistentů na katedře informačních technologií a technické výchovy
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pedagogiky
05/2016 Výběrové řízení na místo asistentky/asistenta na katedře speciální pedagogiky
05/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře občanské výchovy a filozofie
05/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře anglického jazyka a literatury
05/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře hudební výchovy
05/2016 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucí/vedoucího katedry psychologie
05/2016 Výběrové řízení na místo odborné asistentky/odborného asistenta na katedře germanistiky
04/2016 Výběrové řízení na místa asistentů/asistentek na katedře informačních technologií a technické výchovy
04/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře občanské výchovy a filozofie
04/2016 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pedagogiky
03/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře informačních technologií a technické výchovy
02/2016 Výběrové řízení na místo docenta (částečný úvazek) na katedře informačních technologií a technické výchovy
01/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry české literatury
01/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání
01/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek na katedře speciální pedagogiky
01/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře psychologie

Obecné informace

06/2016 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
02/2016 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Senát

05/2016 Rozhodnutí o svolání shromáždění akademické obce
01/2016 Vyhlášení voleb do Akademického senátu
01/2016 Vyhlášení termínu projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty
01/2016 Zasedání Akademického senátu v roce 2016
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: